توان نظامی به مجموعه گسترده ای از عوامل دفاعی و تجهیزات جنگی می گویند که برای حفظ امنیت کشور استفاده می شود و در تحقیقات انجام شده بین ۶۸ کشور مختلف توسط موسسه Global Firepower ما در این مقاله به قدرتمند ترین نیرو های ارتشی می پردازیم …ملاک های این لیست بر اساس تعداد نظامیان و تعداد جنگنده و کشتی – زیردریایی و نیروی نظامی آماده به کار است.

10 ارتش قدرتمند جهان۱۰.Brazil

 

شاخص قدرت : ۰.۶۹۱۲

بودجه دفاعی : $۳۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰

تعداد نیروی نظامی فعال : ۳۷۱,۱۹۹

نیروی کار : ۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰

مجموع هواپیما : ۸۲۲

مجموع قدرت دریایی : ۱۰۶

10 ارتش قدرتمند جهان۹.Italy

 

شاخص قدرت :  ۰.۶۸۳۸

بودجه دفاعی :  $۳۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰

تعداد نیروی نظامی فعال : ۲۹۳,۲۰۲

نیروی کار : ۲۵,۰۸۰,۰۰۰

مجموع هواپیما : ۷۷۰

مجموع قدرت دریایی : ۱۷۹

10 ارتش قدرتمند جهان۸.South Korea

شاخص قدرت : ۰.۶۵۴۷

بودجه دفاعی : $۲۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد نیروی نظامی فعال : ۶۵۳,۰۰۰

نیروی کار : ۲۵,۱۰۰,۰۰۰

مجموع هواپیما : ۸۷۱

مجموع قدرت دریایی : ۱۹۰

10 ارتش قدرتمند جهان۷.Germany

شاخص قدرت : ۰.۶۴۹۱

بودجه دفاعی : $۴۳,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰

تعداد نیروی نظامی فعال : ۱۴۸,۹۹۶

نیروی کار : ۴۳,۶۲۰,۰۰۰

مجموع هواپیما : ۹۲۵

مجموع قدرت دریایی : ۶۷

10 ارتش قدرتمند جهان۶.France

شاخص قدرت : ۰.۶۱۶۳

بودجه دفاعی : $۵۸,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰

تعداد نیروی نظامی فعال : ۳۶۲,۴۸۵

نیروی کار : ۲۹,۶۱۰,۰۰۰

مجموع هواپیما : ۵۴۴

مجموع قدرت دریایی : ۱۸۸

10 ارتش قدرتمند جهان۵.The United Kingdom

شاخص قدرت :  ۰.۵۱۸۵

بودجه دفاعی : $۵۷,۸۷۵,۱۷۰,۰۰۰

تعداد نیروی نظامی فعال : ۲۲۴,۵۰۰

نیروی کار : ۳۱,۷۲۰,۰۰۰

مجموع هواپیما : ۱,۴۱۲

مجموع قدرت دریایی : ۷۷

10 ارتش قدرتمند جهان۴.India

 

شاخص قدرت : ۰.۴۳۴۶

بودجه دفاعی : $۴۴,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰

تعداد نیروی نظامی فعال : ۱,۳۲۵,۰۰۰

نیروی کار : ۴۸۷,۶۰۰,۰۰۰

مجموع هواپیما :  ۱,۹۶۲

مجموع قدرت دریایی : ۱۷۰

10 ارتش قدرتمند جهان۳.China

شاخص قدرت : ۰.۳۳۵۱

بودجه دفاعی : $۱۲۹,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰

تعداد نیروی نظامی فعال : ۲,۲۸۵,۰۰۰

نیروی کار : ۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰

مجموع هواپیما : ۵,۰۴۸

مجموع قدرت دریایی : ۹۷۲

 

۲.Russia

10 Most Powerful Militaries

شاخص قدرت : ۰.۲۶۱۸

بودجه دفاعی : $۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد نیروی نظامی فعال : ۱,۲۰۰,۰۰۰

نیروی کار : ۷۵,۳۳۰,۰۰۰

مجموع هواپیما : ۴,۴۹۸

مجموع قدرت دریایی : ۲۲۴

 

۱.United States

10 Most Powerful Militaries

شاخص قدرت : ۰.۲۴۷۵

بودجه دفاعی : $۶۸۹,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد نیروی نظامی فعال : ۱,۴۷۷,۸۹۶

نیروی کار : ۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰

مجموع هواپیما : ۱۵,۲۹۳

مجموع قدرت دریایی : ۲۹۰

منبع : zoomtech